PRIVACYVERKLARING

Mobers advies  vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met gegevens van klanten. Hieronder wordt in het kort beschreven hoe dit wordt gedaan. Naast deze privacyverklaring wordt door Mobers adviesbureau een geheimhoudingsverklaring gehanteerd in de overeenkomst van opdracht die met u als klant wordt afgesloten. Tevens wordt er een (eenzijdige) verwerkersovereenkomst afgegeven.

 1.           Doel  en grondslag

De grondslag voor het verwerken van u persoonsgegevens als klant van Mobers adviesbureau wordt geboden door bepalingen in de van toepassing zijnde overeenkomsten van opdracht tussen Mobers adviesbureau en u als klant van Mobers adviesbureau. Het doel is om u zo goed als mogelijk conform de vastgestelde afspraken van dienst te zijn

2.            Dossier en gegevensverwerking

Om de vastgestelde diensten te kunnen leveren heeft Mobers adviesbureau gegevens van u als klant nodig en wordt er een (elektronisch) klantdossier bijgehouden. Dit dossier bevat gegevens van de klant als naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht,  telefoonnummer, e-mailadres en adres website (wanneer van toepassing) en bedrijfsgegevens die van belang zijn voor de met u afgesproken ondersteuning op het gebied van kwaliteitsmanagement goed uit te voeren.

3.            Gegevens delen

Mobers adviesbureau zal geen klantgegevens met anderen delen.  Een uitzonderling is wanneer dit door toedoen van een wettelijk voorschrift vereist is. Bijvoorbeeld wanneer informatie gevraagd wordt door de Belastingdienst. Het betreft dan de factuur (adres)gegevens van klanten.

4.            Beveiliging van gegevens

Om te voorkomen dat de gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen gaat Mobers adviesbureau zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt Mobers adviesbureau ervoor dat klantgegevens goed beveiligd zijn. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er toch informatie lekt dan rapporteren wij dit conform de meldplicht datalekken.

5.            Bewaartermijnen

Gegevens die beschikbaar moeten blijven voor de Belastingdienst worden minimaal 7 jaren bewaard.  Klantgegevens worden daarnaast zo lang bewaard als er werkzaamheden voor klant worden uitgevoerd. 

6.            Wat zijn uw rechten als klant met betrekking tot de verwerkte gegevens?

6.1          Recht van inzage en afschrift

U als klant heeft het recht om uw gegevens die worden verwerkt (dossier) door Mobers adviesbureau in te zien.

 Als u uw klantdossier in wilt zien, dan kunt u contact opnemen met de Mobers adviesbureau. De contactgegevens vindt u aan het einde van deze informatie. 

 6.2         Recht van rectificatie (correctie of aanvulling)

De gegevens in het klantdossier horen te kloppen. Als dat niet het geval is en gegevens niet juist zijn, onvolledig of achterhaald, dan kunt u Mobers adviesbureau vragen deze gegevens te wijzigen of aan te vullen.  Mobers adviesbureau kan ook desgewenst een door u afgegeven verklaring over de gegevens aan het klantdossier toevoegen.

6.3          Recht van vergetelheid (wissen van gegevens)

U kunt Mobers adviesbureau vragen de klantgegevens te laten wissen. Mobers adviesbureau moet dit binnen drie maanden doen. Dit hoeft niet meteen als wij vinden dat het bewaren van de gegevens van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst of gegevens 7 jaren bewaard moeten blijven voor de Belastingdienst. 

6.4          Recht van overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) 

U kunt verzoeken uw elektronische dossier naar u te laten overdragen. Binnen een maand zal op dit verzoek worden gereageerd door Mobers adviesbureau.

Dit recht geldt niet voor elektronische gegevens die een klant niet direct of indirect heeft aangeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan door Mobers adviesbureau ontwikkelde handboeken, procedures, protocollen, reglementen , checklijsten, controlelijsten, formulieren, onderzoeksrapporten.  Het betreft wel de elektronische gegevens die de klant zelf actief en bewust heeft aangeleverd.

6.5.        Een bezwaar of verzoek indienen

Als u een bezwaar wil maken tegen de verwerking of bescherming van gegevens of een verzoek wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met de heer H. Mobers via  E-mail: mobersh@gmail.com.

U kunt ook bezwaar maken over de verwerking van gegevens bij de NL Autoriteit Persoonsgegevens.