KWALITEIT

De omgeving waarin organisaties opereren, verandert constant. Om succesvol te blijven zal een organisatie zich continu moeten aanpassen om haar positie in de markt te behouden en te verbeteren. Een continue afstemming met de verschillende groepen van belanghebbenden is dan ook voor een organisatie van groot belang.

De noodzaak van kwaliteitsmanagement belicht vanuit verschillende invalshoeken

Omgevingsflexibiliteit

Naast behoeften van medewerkers, financiers en klanten komen er vanuit de overheid en maatschappij ook steeds meer bepalingen en wensen, met betrekking tot veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom de omgeving waarin organisaties opereren verandert constant. Om succesvol te blijven zal een organisatie zich continu moeten aanpassen (flexibel zijn) om haar positie in de markt te behouden en te verbeteren. Een continue afstemming met de verschillende groepen van belanghebbenden is dan ook voor een organisatie van groot belang bij een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Kwaliteit kunnen we hier definiëren als het voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden van een organisatie.

Integrale kwaliteit

Tijdens de integratie van kwaliteitsmanagement bij een onderneming zien we het belang van kwaliteit in beleid en strategie terug omdat op deze manier voor kwaliteitsdoelstellingen, actieplannen en doelstellingen worden opgesteld en een onderdeel vormen van het gehele ondernemingsbeleid. Op deze manier wordt het realiseren van kwaliteit een integrale organisatieopgave en zal het uitgewerkt worden in een strategie van jaarlijkse verbeterpunten. Geformuleerde doelstellingen worden door het management bekrachtigd en voor elk niveau vertaald in specifieke en gedetailleerde concrete doelen en acties. De actieplannen op het ene niveau worden verbonden met de doelstellingen op het niveau daarboven. Behaalde resultaten worden continu vergeleken met de doelstellingen en teruggekoppeld naar alle betrokkenen. Het analyseren van geconstateerde afwijkingen zal opnieuw aanzet geven tot verbetering.

Van produktkwaliteit naar organisatiekwaliteit

In de huidige tijd zien we dat naast de prijs en levertijd ook de kwaliteit die geleverd wordt belangrijk is als concurrentiemiddel. We mogen dus aannemen dat de geleverde kwaliteit van invloed is op de winst. Organisaties zullen zich moeten onderscheiden van hun concurrenten in de kwaliteit van hun producten/diensten, processen en de organisatie als geheel. Hierbij is het van groot belang dat ondernemingen zich richten op het leveren van die product/diensten kwaliteit die klanten wensen en verwachten. De verbeteringen in de productkwaliteit die hieruit voortvloeien zullen op hun beurt weer hogere eisen stellen aan de trefzekerheid (dus de kwaliteit) van het primaire maar ook ondersteunende processen.

Het gebruik van kwaliteitsmodellen

Kwaliteitsmanagement zet organisaties aan instrumenten, als kwaliteitsmodellen, toe te passen om zich voortdurend te verbeteren. In het laatste decennium spelen binnen het vakgebied kwaliteitsmanagement de strategische aspecten een steeds grotere rol. Zo laat ook de inhoud van de ontwikkelde kwaliteitsmodellen duidelijke aandachtsgebieden zien voor kwaliteit op het niveau van beleid en strategie. Deze aandachtsgebieden zijn onder andere terug te vinden in de criteria van de modellen; Instituut voor Nederlandse Kwaliteit (INK) - managementmodel en de (ISO) International organization for standardization 9001 norm en het daarvan afgeleide HKZ harmonisatiemodel.